IRRS-01-0036

Primus - Current Transformer MSQ30

สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน

หม้อแปลง

คุณสมบัติ

1. CT เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ประกอบการวัดกระแสไฟฟ้าโดยต่อร่วมกับเครื่องวัดกระแส หรือPower Meterโดยทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า หรือ ลดทอนกระแสไฟฟ้า(Step down)ที่จะวัดนั้นให้เหมาะสมกับพิกัดกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดกระแสของเครื่องมือวัดรับได้
2. อัตราส่วน CT หมายถึง อัตราส่วนของการแปลงกระแส ทางด้านอินพุต primary ต่อ เอาต์พุต Secondary
3. ค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสีย (Burden) เป็นค่าความสามารถในการต่อกับโหลดทางด้านSecondary(ทุติยภูมิ) ของ หม้อแปลงวัดกระแส (CT) โดยอุปกรณ์ที่จะมาต่อร่วมจะต้องมีค่าไม่เกิน ค่าBurden(กำลังไฟฟ้าสูญเสีย)ของ CT ค่าBurden(กำลังไฟฟ้าสูญเสีย)จะแสดงค่าเป็น VA (VOLT x AMP) เราสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสีย ของอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อร่วมกับ CT ดังนี้ การคำนวน ค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสีย

สินค้าที่เข้าชมแล้ว